Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:

„#mampowerpomagać”

 

  • 1 [Organizator]

   

  Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest NOSANDI Robert Sośnierz Aleja Bielska 75, 43-100 Tychy, NIP 6371597550, REGON 388368943 – właściciel Studia Power 4 Body adres j.w.

   

  (zwany dalej: „Organizatorem”).

   

  • 2 [Uczestnicy Konkursu]

   

  1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:
   1. stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
   2. standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
   3. Uczestnikiem konkursu, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, może być dziecko w wieku od 16 do 18 lat. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wyrażenia zgody na udział dziecka w konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dziecka w tym celu.”]

   

   

  1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

   

   

  • 3 [Zasady Konkursu]

   

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
   1. spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].
   2. zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
   3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
   4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].
  3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
  4. Konkurs trwa od 22/01/2022 roku 10.00 do 30/01/2022 roku  do godziny 15:00
  5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
  6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.power4body.pl („strona www”)
  7. Zadaniem konkursowym jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie power4body.pl za pomocą kodu QR podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  8. Uczestnik może jednokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania
  9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyeliminowania Uczestnika z konkursu w przypadku gdy ten poda niewłaściwe dane np. niepoprawny adres e-mail.
  12. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
  13. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.
  14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

   

  • 4 [Nagrody]

   

  1. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwyciezcó
  2. Organizator wybierze zwycięzców wg kolejności napływających zgłoszeń Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni.
  3. Nagrodami w Konkursie są vouchery na usługi świadczone w Studio Power 4 Body w Tychach:
   • Nagroda główna dla setnego wg. kolejności zgłoszeń zarejestrowanego uczestnika: Voucher na Pakiet 36 treningów personalnych EMS,
   • Nagrody dodatkowe: Vouchery na Plan żywieniowy na 14 dni dla pięćdziesiątego i sto pięćdziesiątego (wg. kolejności zgłoszeń) zarejestrowanego Uczestnika w konkursie,
   • Nagroda pocieszenia: Voucher na Trening próbny dla każdego zarejestrowanego w konkursie Uczestnika.
  4. Wyniki konkursu (imię i nazwisko) zwycięzców zostaną opublikowane na fanpage’u Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
  5. Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość na adres e-mail podany przy rejestracji do konkursu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
  6. Zdobywca nagrody głównej w sytuacji gdy jego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie treningów EMS potwierdzone orzeczeniem lekarski ma prawo przenieść prawo do odebrania przyznanej nagrody na osobę trzecią, pozostali zwycięzcy tego prawa nie mają.
  7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
  8. W celu wysyłki nagrody Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu lub adresu e-mail.
  9. Nagrody będą dostępne do odbioru w Studio Power 4 Body Aleja Bielska 75 43-100 Tychy w godzinach pracy lub mogą zostać wysłane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem (np. Poczty kurierskiej, paczkomatów InPost, etc.) Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.
  10. Nagrody są do odbioru w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu.

   

   

  • 5 [Reklamacje]

   

  1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
  2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
  3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
  5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
  6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

   

   

   

  • 7 [Dane osobowe. RODO.]

   

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
  4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  5. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres dostawy podany w celu dostarczenia nagrody.
  6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
  7. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
  8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
  10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
  11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  12. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
  13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
  14. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

   

  • 8 [Postanowienia końcowe]

   

  1. Regulamin dostępny jest na stronie power4body.pl
  2. Serwis Facebook/Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/Instagram, ani z nim związany.
  4. Facebook/Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu.
  5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook/Instagram do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
  6. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.